• Κατοχύρωση εμπορικού Συλλογικού σήματος

`·        Σε περίπτωση που επιθυμείτε ως νομικό πρόσωπο (συνεταιρισμός, ένωση ή σύλλογος ή επαγγελματικό σωματείο) να κατοχυρώσετε συλλογικό σήμα για να διακρίνετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίας όχι μίας μόνο επιχείρησης, αλλά μίας ομάδας επιχειρήσεων, που ανήκουν στα μέλη σας, αναλαμβάνουμε τον νομικό προέλεγχο, την σύνταξη και κατάθεση της σχετικής δήλωσης στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Υπηρεσία Σημάτων) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθώς και την σύνταξη και κατάθεση παρατηρήσεων σε περίπτωση που εγερθούν αντιρρήσεις από την Υπηρεσία Σημάτων. Για την κατοχύρωση συλλογικού σήματος απαιτείται επιπλέον μία υπεύθυνη δήλωση, η οποία πρέπει να περιέχει τον τίτλο, την έδρα, το σκοπό του νομικού προσώπου, το ονοματεπώνυμο των νόμιμων εκπροσώπων σας, ονομαστικό κατάλογο των μελών σας (που δικαιούνται να κάνουν χρήση του συλλογικού σήματος) καθώς και τους όρους και τους κανονισμούς που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών σας. 

 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

 

Κατοχύρωση εμπορικού Συλλογικού σήματος


Διαθέσιμες Επιλογές