• Αγωγές διαζυγίου, διατροφής, επιμέλειας τέκνων, ασφαλ μέτρα

·        Σε περίπτωση λύσης της έγγαμης συμβίωσης κατ’ αντιδικία, δηλαδή χωρίς ύπαρξη συναίνεσης, αναλαμβάνουμε την διευθέτηση των ζητημάτων που ανακύπτουν όπως είναι η επιμέλεια, επικοινωνία και η διατροφή των ανήλικων τέκνων, η μετεγκατάσταση ενός εκ των συζύγων, με  σύνταξη, κατάθεση και εκδίκαση σχετικής αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο. Εάν συντρέχει επείγουσα περίπτωση ρύθμισης ορισμένων ζητημάτων που πρέπει να διευθετηθούν μέχρι την εκδίκαση της ανωτέρω αγωγής (όπως ώρες & ημέρες επικοινωνίας, ποσό διατροφής κλπ. ), αναλαμβάνουμε την σύνταξη, κατάθεση και εκδίκασης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. 

 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

 

Αγωγές διαζυγίου, διατροφής, επιμέλειας τέκνων, ασφαλ μέτρα


Διαθέσιμες Επιλογές