• Συμβουλευτική σε παντός είδους ζητήματα Εργατικού Δικαίου

Aναλαμβάνoυμε την παροχή συμβουλευτικής και τη σύνταξη ενημερωτικών-γνωμοδοτικών σημειωμάτων για άτομα και επιχειρήσεις, αναφορικά με παντός είδους ζητήματα Εργατικού Δικαίου, όπως π.χ για τη νομιμότητα καταγγελίας σύμβασης εργασίας, τον ορθό υπολογισμό αποζημίωσης απόλυσης, τη διάκριση μισθωτής και ανεξάρτητης εργασίας, την απασχόληση σε 1-3 εργοδότες, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 9 Ν. 4387/2016.

Συμβουλευτική σε παντός είδους ζητήματα Εργατικού Δικαίου